miljopolicy

Vår miljöpolicy
DT Liljas Bildemontering AB skall arbeta både med arbetsmiljön och den yttre miljön för att tillvarata miljöintressen på bästa sätt.

Vår verksamhet är bildemontering av insamlade skrotbilar och lätta skrotlastbilar. När fordonen kommer till oss genomgår de en sanering (utlåning till krocktester och testsprängningar är aktuellt för vissa bilar) därefter tar vi till vara på reservdelar som kan återanvändas, en del vätskor återanvänds i egen verksamhet och slutprodukten lämnas till Stena recycling. Slutskrotning sker i form av fragmentering av metaller hos Stena recycling i Halmstad.

Vi går under bilskotningsförordningen, länsstyrelsens och kommunens lagstadgar och följer dessa krav och lagar enligt föreskrifter.

Vi följer det vi blir instruerade att följa genom ledningssystemet för miljö och upprätthåller vårt miljöansvar på ett riktigt och ansvarsfullt sätt.

Miljöledningssystemet ger oss förutsättning att underhålla, övervaka den miljöpåverkan vi har på miljön. Det hjälper oss att få bra koll på hur vi kan mäta och minska våra utsläpp till mark, vatten och luft.

Vår kvalitetspolicy
DT Liljas Bildemontering AB ska leverera tjänster till kund på ett sätt så att kundens förväntningar på våra tjänster uppfylles och helst överträffas. För DT Liljas Bildemontering är det viktigt att följa de lagar och krav som finns runt skrotning av bilar och är noga med att följa skrotningsförordningen och skrota de bilar som kunden har bett om.

För att sträva efter en ständigt förbättrad kvalitet så ska DT Liljas bildemontering leverera en tjänst som:
• Sker inom den utsatta tiden som är avtalat med kunden
• Ger ett bra serviceinriktat bemötande när vi träffar kunden
• Kan ta tillvara så många reservdelar som möjligt från de bilar som ska skrotas
• Kan erbjuda ett brett utbud med reservdelar och god service vid försäljningen av dessa.
• Personal som hela tiden jobbar för att förbättra kvaliteten.

Kvalitetsledningssystemet ger oss förutsättningar att följa upp och utveckla vårt kvalitetsarbete för att få fler och fler nöjda kunder. Ledningssystemet förbättras ständigt och vi sätter kvalitetsmål för att Liljas ständigt ska utvecklas.

Policyn bestäms av högsta ledningen och bör ändras utifrån förändringar i verksamheten och omgivningen som påverkar företagets kvalitet.

den 24 juli 2013

Tommie Lilja


______________________________________________
Tommie LiljaLiljasbildemontering.se © 2005 Privacy PolicyTerms Of Use frågor till Liljasbildemontering

Uppdaterad 17 januari 2016